KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 109

tel: (+48) 81 458 19 21

tel.kom. 720 840 222

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: d.banach@krasnik.eu,

 

ABC inwestowania

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 907 z późn.zm.) na mocy delegacji ustawowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007r. ,Nr 42, poz. 274 z późn.zm.) i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r.

Czytaj więcej: ABC inwestowania

List intencyjny

Pierwszym krokiem, jaki powinien podjąć inwestor, który jest zainteresowany lokowaniem inwestycji na terenie Kraśnika jest wystosowanie listu intencyjnego do Burmistrza Miasta
List intencyjny nie ma mocy wiążącej - stanowi on wyrażenie woli wszczęcia procesu inwestycyjnego na terenie miasta jak również nakreśla plany związane z danym projektem.

ikona word Pobierz plik

Procedura w TSSE EURO - PARK WISŁOSAN - przetarg

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z zastosowaniem zwolnień podatkowych jest możliwe tylko po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w Strefie, wydanego w imieniu Ministra Gospodarki przez Zarządzającego Strefą - Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm. pobierz.pdf).
Przetargi łączne podejmowane są na podstawie publicznego zaproszenia. Zarządzający zaprasza do przetargu, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej Strefy w języku polskim oraz w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie i nabycie prawa do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie strefy Zarządzający przeprowadza przetarg łączny.

Czytaj więcej: Procedura w TSSE EURO - PARK WISŁOSAN - przetarg

Procedura w TSSE Euro - PARK WISŁOSAN - rokowania

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z zastosowaniem zwolnień podatkowych jest możliwe tylko po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w Strefie, wydanego w imieniu Ministra Gospodarki przez Zarządzającego Strefą - Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr254,poz.2549zpóźn.zm.).
Rokowania podejmowane są na podstawie publicznego zaproszenia. Zarządzający zaprasza do rokowań, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej Strefy w języku polskim oraz w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie Zarządzający przeprowadza rokowania, w trakcie których ustala się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalną liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku tej inwestycji.

Czytaj więcej: Procedura w TSSE Euro - PARK WISŁOSAN - rokowania

Ramowe punkty biznes planu

phoca thumb m logotyp1047x833pikseli
RAMOWE PUNKTY BIZNES PLANU

niezbędne przy składaniu wniosku przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„EURO-PARK WISŁOSAN"

Biznes plan sporządza się w formie pisemnej w języku polskim,
a dane liczbowe przedstawia się w polskich złotych.

Biznes plan składa się z dwóch części:
I. Informacje dotyczące obecnej działalności.
II. Informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia w TSSE „EURO-PARK WISŁOSAN".

Czytaj więcej: Ramowe punkty biznes planu

Regulamin Strefy

REGULAMIN
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN

Przyjęty Uchwałą Zarządu ARP S.A.
Nr 469/XXI z dnia 26 maja 2011 r.

Maj, 2011 r.

Wydał: Zatwierdził:
Członek Zarządu: Jerzy Góra Minister Gospodarki
Członek Zarządu: Andrzej Szortyka Warszawa, dn. 15 czerwca 2011 r.
Za Zarząd ARP S.A.

Regulamin
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.) wydaje się niniejszy regulamin obowiązujący na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Czytaj więcej: Regulamin Strefy

Procedura sprzedaży nieruchomości miejskich

  1. Czynności związane z prowadzeniem sprzedaży lub oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik należą do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Gminnym, Referat Gospodarki Gruntami.
  2. Wszczęcie postępowania w sprawie przygotowania do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych następuje na wniosek zainteresowanego lub z urzędu.
  3. Przed przystąpieniem do procedury sprzedaży należy dokonać podziału gruntu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik. (jeżeli jest taka potrzeba, procedura trwa około 2 miesięcy).
  4. Następnie Radzie Miasta Kraśnik zostaje przedłożony stosowny projekt uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.(1 miesiąc)
  5. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny nieruchomości i sporządza operat szacunkowy, na podstawie którego ustalona zostaje cena nieruchomości. (1 miesiąc)
  6. Sporządza się wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, który podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz umieszcza się w serwisie internetowym Gminy, BIP i prasie.
  7. W/w wykazie ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. (kolejne 3 tygodnie)
  8. Następnie przygotowywane jest ogłoszenie o przetargu, które winno być podane do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza przekracza równowartość 100.000 euro, ogłoszenie o przetargu winno być podane do publicznej wiadomości co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.
  9. Jeżeli grunt oddawany jest w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne:

Czytaj więcej: Procedura sprzedaży nieruchomości miejskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

  • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.