KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 109

tel: (+48) 81 458 19 21

tel.kom. 720 840 222

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: d.banach@krasnik.eu,

 

Proces inwestycyjny

W ramach przygotowania inwestycji niezbędne są podstawowe informacje dot. nieruchomości gruntowej, na której będzie ona realizowana, tj: stan prawny, lokalizacja, dostęp do drogi publicznej i uzbrojenia terenu oraz warunki zabudowy i przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. wybranej lokalizacji, Inwestor powinien zwrócić się o określenie warunków zabudowy, wydawanych w drodze decyzji.

Uwaga: Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • teren ma dostęp do drogi publicznej;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego – warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem;
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz realizacji inwestycji

Po przejściu wstępnego etapu procesu inwestycyjnego oraz posiadając prawo do dysponowania nieruchomością, Inwestor powinien uzyskać niezbędne pozwolenia lub dokonać zgłoszeń planowanych prac. Tryb postępowania na tym etapie uzależniony jest od rodzaju i zakresu planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę).

Rodzaj przedsięwzięcia budowlanego może decydować o konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Ma to miejsce w przypadku, gdy planowana inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Uzyskanie decyzji środowiskowej dla takich przedsięwzięć jest wymagane przed przystąpieniem o udzielenie pozwolenia na budowę.

Rozpoczynając budowę Inwestor jest obowiązany zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Proces budowy musi być prowadzony i nadzorowany przez upoważnione osoby.

Zakończenie prac - dokonanie odbioru obiektu

Po realizacji budowy pozostaje ostatni etap, polegający na dokonaniu odbioru obiektu przez odpowiednie instytucje i ewentualne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy składane są do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB). Jest to organ administracji rządowej.

W Kraśniku siedziba Inspektora znajduje się przy ulicy Lubelskiej 115, tel. (+48) 81 825 31 07.

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest uzyskanie dla nich decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Niezbędnym warunkiem jej uzyskania jest zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz tego rodzaju przedsięwzięć zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami).

Dla części inwestycji w ramach postępowania o uzyskanie decyzji wymagane jest sporządzenie dodatkowego raportu - oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dla przedsięwzięć wymienionych w §2 w/w rozporządzenia, raport będzie wymagany w każdym przypadku. Natomiast w przypadku inwestycji wymienionych w §3, o konieczności sporządzenia raportu decydują organy opiniujące tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Wydział odpowiedzialny:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKŚ) pok. 211 Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
tel. (+48) 81 825 15 44
fax (+48) 81 825 27 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • trzy egzemplarze karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu – w przypadku przedsięwzięć ujętych w §3 w/w rozporządzenia + zapis na CD;
 • trzy egzemplarze raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w §2 w/w rozporządzenia + zapis na CD;
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Opłaty:

 1. 205 zł – od wydania decyzji
 2. 17 zł – od złożonego pełnomocnictwa

Terminy: z uwagi na specyfikę zagadnienia, każde postępowanie traktowane jest indywidualnie. W przypadku spraw nie wymagających dodatkowych wyjaśnień – ok. 60 dni.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami).

Niezbędnik inwestora

Zaplecze logistyczne

1.WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 215-217

tel: (+48) 81 825 15 51-53

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Warunki zabudowy

  Pozwolenie na budowę
  Starostwo Powiatowe w Kraśniku
  Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  Wydział Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Referat Budownictwa
  tel. (+48) 81 826 17 80,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.powiatkrasnicki.pl

3. Dane geodezyjne

  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  Urząd Miasta Kraśnik
  ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik,
  Referat Planowania Przestrzennego
  tel. (+48) 81 825 15 58,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.krasnik.eu

  Rejestr gruntów
  Starostwo Powiatowe w Kraśniku
  ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
  Wydział Geodezji
  tel. (+48) 81 826 41 09,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.powiatkrasnicki.pl

4. Podłączenie energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji, c.o.


  Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
  tel. (+48) 81 825 68 09,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.kpwik.krasnik.pl

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
  Dalkia Wschód Sp. z o.o.
  Zakład Kraśnik
  ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik
  tel. (+48) 81 826 04 50,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.dalkiaterm.pl

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
  Posterunek Energetyczny Kraśnik
  ul. Lubelska 91, 23-200 Kraśnik
  tel. (+48) 81 821 04 02,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.lublin.pgedystrybucja.pl

  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
  Rejon Dystrybucji Gazu w Kraśniku
  ul. Jagiellońska 69, 23-200 Kraśnik
  tel. (+48) 81 825 36 70,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.psgaz.pl

5. Inspekcja sanitarna

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku
  ul. Kościuszki 36, 23-200 Kraśnik
  tel. (+48) 81 884 36 73,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.psse.krasnik.pis.gov.pl

6. Ochrona środowiska

  Urząd Miasta Kraśnik
  ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
  Referat Gospodarki Komunalnej
  tel. (+48) 81 825 15 44,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.krasnik.eu

7. Wywóz i utylizacja odpadów

  EKOLAND sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik
  tel. (+48) 81 825 14 89,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.ekoland.net.pl

8. Pozostałe adresy niezbędne dla inwestora

  Rejestr podatkowy NIP
  Urząd Skarbowy w Kraśniku
  ul. Kościuszki 5, 23-200 Kraśnik
  tel. (+48) 81 884 30 37,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.is.lublin.pl

  Rejestr statystyczny REGON
  Urząd statystyczny w Lublinie
  ul. Leszczyńskiego 48, 20-060 Lublin
  tel. (+48) 81 533 20 51,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.stat.gov.pl

  Sąd Rejonowy w Kraśniku
  V Wydział Ksiąg Wieczystych 
  ul. Lubelska 81, 23-200 Kraśnik
  tel. (+48) 81 825 20 01,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.krasnik.sr.gov.pl

  Inspektorat ZUS w Kraśniku
  ul. Ks. J. Popiełuszki 3a, 23-210 Kraśnik
  tel. (+48) 81 825 66 40,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.zus.pl

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
  ul. Obwodowa 1, 23-200 Kraśnik
  tel. (+48) 825 22 81,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.straz.krasnik.pl

  Państwowa Inspekcja Pracy
  Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie
  ul. Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin
  tel. (+48) 81 537 13 31,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.lublin.oip.pl

Wydziały obsługujące inwestorów

Współpraca pomiędzy Inwestorem a Urzędem Miejskim w Kraśniku odbywa się za pośrednictwem poszczególnych komórek organizacyjnych.
W poniższych tabelach zamieszczono zestawienie wydziałów Urzędu, oraz ich zadania istotne z punktu widzenia procesu inwestorskiego wraz z danymi kontaktowymi.
Wiodącą rolę w trakcie procesu inwestycyjnego pełni Wydział Planowania Przestrzennego  i Gospodarki Nieruchomościami, za pośrednictwem, którego Inwestor dowiaduje się  o przeznaczeniu terenu, a także Wydział Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Kraśniku, gdzie można uzyskać niezbędne pozwolenia i decyzje związane z budową.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 215-217

tel: (+48) 81 825 15 51-53

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZADANIA

 • Udostępnianie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wykonywanie wypisów i wyrysów
 • Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na wniosek zainteresowanych stron
 • Wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy związanej z budową obiektu
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dot. podziału terenu
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dot. zmiany przeznaczenia terenu
 • Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innych osób
 • Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.

Wydział Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Al. Niepodległości 20, 23 – 210 Kraśnik
TELEFON (+48) 81 826 17 85
FAX (+48) 81 825 50 52
E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZADANIA

 • Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych
 • Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych, które nie wymagają wydania pozwolenia na budowę
 • Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek, które nie wymagają wydania pozwolenia na rozbiórkę oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu lub jego części i udzielanie tych pozwoleń
 • Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innych osób, które wykażą prawo do dysponowania nieruchomością
 • Wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów lub ich części.

Wydział Geodezji
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
TELEFON (+48) 81 826 41 09
FAX (+48) 81 826 41 50
E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZADANIA:

 • Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
 • Udostępnianie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny osobom prawnym   i fizycznym
 • Prowadzenie zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
 • Reprodukcja i sprzedaż map

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 215-217

tel: (+48) 81 825 15 51-53

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZADANIA

 • Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, zamiana i użyczenie nieruchomości gminnych na rzecz osób fizycznych i prawnych
 • Wydawanie zezwoleń na wejście w teren oraz czasowe zajęcie nieruchomości gminnych
 • Prowadzenie postępowań o podział nieruchomości
 • Wydawanie decyzji w zakresie scalenia i wymiany gruntów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKŚ)
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
TELEFON (+48) 81 825 15 44
FAX (+48) 81 825 27 09
E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZADANIA

 • Prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

STRONA INTERNETOWA DLA INWESTORÓW:
www.strefainwestycji.eu

ZADANIA

 • Koordynacja działań Urzędu w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy – pierwszy kontakt, pomoc       w znalezieniu terenu pod inwestycje
 • Przygotowanie i prezentacja miejskiej oferty inwestycyjnej oraz oferty przedsiębiorców
 • Przygotowanie danych dotyczących miasta oraz regionu mające wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego
 • Informacja o ulgach podatkowych związanych z nową inwestycją
 • Kompleksowa obsługa spotkań z inwestorami
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

 • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.