KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

p. 109

tel: (+48) 81 458 19 21

tel.kom. 720 840 222

fax: (+48) 81 825 27 09

e-mail: d.banach@krasnik.eu,

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna to teren uprzywilejowany pod względem podatkowym – przedsiębiorcy funkcjonujący w strefie są uprawnieni do zwolnień w podatku dochodowym CIT lub PIT, przyznawanym na podstawie zezwolenia wydawanego przez zarządcę czyli Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN z siedzibą w Tarnobrzegu. Wysokość pomocy publicznej jest uzależniona od wysokości ponoszonych przez przedsiębiorcę nakładów z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy ( liczonych jako dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników ) lub z tytułu realizacji nowego projektu inwestycyjnego ( nakłady inwestycyjne to grunty, budynki, budowle oraz maszyny i urządzenia ) oraz od wielkości firmy rozpoczynającej działalność w strefie. W Województwie Lubelskim prawo do największej pomocy mają firmy małe – 70% wysokości nakładów. Firmom średnim i dużym oferowane są zwolnienia podatkowe do wysokości – odpowiednio – 60 i 50% nakładów. Pomoc publiczna może być odbierana w postaci niepłacenia podatku dochodowego do końca funkcjonowania strefy, czyli w świetle aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych do 31 grudnia 2026 roku. W praktyce przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego, aż do chwili wyczerpania kwoty pomocy, wyliczonej na podstawie poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów utworzenia nowych miejsc pracy.

Strefa plan ogolny 2maly

Pomoc publiczna oferowana jest wszystkim przedsiębiorstwom uruchamiającym na terenie SSE nową inwestycję, o ile spełnia ona kryteria kwalifikacyjne. Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczona jest dla firm z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem m.in. wytwarzania materiałów wybuchowych, produktów tytoniowych, alkoholowych oraz prowadzenia ośrodków gier. Zezwolenie na działalność w strefie mogą ponadto uzyskać niektóre firmy z sektora usług, działające w takich branżach jak informatyka, badania i rozwój w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowość, księgowość, badania i analizy techniczne, centra telefoniczne. Aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie, przedsiębiorca musi zadeklarować poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych ( minimum 100 000 euro ) lub utworzenie określonej liczby nowych miejsc pracy w wyznaczonym okresie. Co ważne z punktu widzenia stabilności rozwoju gmin, w których funkcjonują SSE, firma korzystająca z pomocy publicznej jest zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy przez co najmniej 5 lat, 3 lata w przypadku małych i średnich firm, a w przypadku korzystania ze zwolnień podatkowych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy do utrzymania ich na założonym poziomie przez okres minimum 5 lat, a 3 lata w przypadku małych i średnich firm.

Regulamin Strefy

REGULAMIN
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN

Przyjęty Uchwałą Zarządu ARP S.A.
Nr 469/XXI z dnia 26 maja 2011 r.

Maj, 2011 r.

Wydał:
Członek Zarządu: Jerzy Góra
Członek Zarządu: Andrzej Szortyka

Zatwierdził:
Minister Gospodarki
Warszawa, dn. 15 czerwca 2011 r.

Za Zarząd ARP S.A.

 

Regulamin
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.) wydaje się niniejszy regulamin obowiązujący na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa sposób wykonywania zarządu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zwaną dalej „Strefą", przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Zarządzającym".

Rozdział II
Uprawnienia i obowiązki Zarządzającego

§ 2.

1. Zarządzający w ramach wykonywania zarządu Strefą realizuje zadania polegające w szczególności na:

 1. przeprowadzaniu przetargów lub rokowań celem ustalenia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy,
 2. udzielaniu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy oraz wykonywaniu bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. Nr 113, poz. 941),
 3. sporządzaniu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinii w sprawie cofnięcia lub zmiany zezwolenia wydanego przedsiębiorcy,
 4. gromadzeniu informacji dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Strefy,
 5. zbywaniu na rzecz przedsiębiorców prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów Zarządzającego, położonych na terenie Strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia Strefy oraz z polityką rozwoju Strefy,
 6. nabywaniu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
 7. nabywaniu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w wykonywaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w celu dalszego ich udostępniania przedsiębiorcom,
 8. przygotowywaniu nieruchomości do sprzedaży oraz organizowaniu i przeprowadzaniu na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów,
 9. tworzeniu warunków racjonalnego gospodarowania urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej,
 10. budowaniu, w miarę posiadanych środków, obiektów budowlanych na potrzeby przedsiębiorców oraz budowaniu lub udziału w budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na nieruchomościach pozostających własnością Zarządzającego lub będących w jego użytkowaniu wieczystym.

2. Na podstawie odrębnie zawartych umów Zarządzający może prowadzić przetargi na zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne nieruchomości położonych na terenie Strefy, a nie stanowiących własności Zarządzającego. Za czynności te Zarządzający pobiera wynagrodzenie.

§ 3.

1. Gromadzenie informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 ma na celu w szczególności:

 1. aktualizację danych dotyczących gruntów (m.in. nr geodezyjne, powierzchnia działek),
 2. prowadzenie obsługi informacyjnej Strefy,
 3. tworzenie bazy danych o przedsiębiorcach działających na terenie Strefy na podstawie zezwolenia, zawierającej w szczególności informację o wielkości inwestycji i zatrudnienia, niezbędnej do sporządzenia kwartalnych informacji o funkcjonowaniu Strefy zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2,
 4. ustalanie należności z tytułu kosztów, o których mowa w § 9 i 10.

2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy na podstawie zezwolenia są zobowiązani zgłaszać Zarządzającemu wszelką działalność podejmowaną na terenie Strefy, w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych mu zadań.

Rozdział III
Korzystanie z mediów i innych elementów infrastruktury

§ 4.

1. Przedsiębiorcy uzyskują dostęp do mediów, takich jak energia elektryczna, gaz ziemny, woda i energia cieplna, usługi telefoniczne oraz do urządzeń odprowadzających wody opadowe, ścieki przemysłowe i komunalne, a także do innych elementów infrastruktury na warunkach określonych umowami z dostawcami.
2. Umowy o uzyskanie dostępu do opisanych w ust. 1 mediów mogą być uzależnione od zbudowania, stosownie do lokalizacji inwestycji, odpowiedniej infrastruktury. Umowy o odprowadzanie wód opadowych, ścieków przemysłowych i komunalnych mogą być uzależnione od zbudowania na podstawie pozwoleń wodnoprawnych oczyszczalni takich ścieków lub innych odpowiednich urządzeń.
3. Wykonanie przyłączy do infrastruktury odbywa się na koszt zainteresowanego przedsiębiorcy, chyba że umowa pomiędzy dostawcą a przedsiębiorcą stanowi inaczej.
4. Przedsiębiorcy władający gruntami i infrastrukturą Strefy obowiązani są do zapewnienia niezbędnych służebności infrastrukturalnych dla innych przedsiębiorców działających na terenie Strefy.

§ 5.

Projekt rozbudowy infrastruktury oraz koncepcje zagospodarowania terenu, w tym projekty architektoniczne obiektów budowlanych, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, przedstawiane są Zarządzającemu przez inwestora do uzgodnienia w zakresie ich zgodności z planem rozwoju Strefy.

Rozdział IV
Ochrona środowiska naturalnego i terenu Strefy

§ 6.

1. Zarządzający, na wniosek organów administracji publicznej, może wydawać opinie na temat wniosków przedsiębiorców o wydanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
2. Przedsiębiorca działający w Strefie, który otrzymał decyzję o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jest zobowiązany do przedstawienia tej decyzji Zarządzającemu.

§ 7.

1. Każdorazowy właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz zależny gruntu zlokalizowanego na terenie Strefy, na którym położone są drogi, place, ciągi piesze i zieleńce jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie.
2. Ochrona i zabezpieczenie terenów i obiektów położonych na terenie Strefy leży w gestii ich właścicieli, użytkowników wieczystych lub posiadaczy zależnych.

§ 8.

Przedsiębiorca, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy jest zobowiązany do naprawienia szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności i do rekultywacji gruntu, w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Rozdział V
Koszty związane z administrowaniem Strefą
i utrzymaniem jej infrastruktury

§ 9.

1. Przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy zobowiązani są partycypować w kosztach ponoszonych przez Zarządzającego lub przez podmioty, którym Zarządzający zlecił świadczenie usług związanych z administrowaniem Strefą.
2. Zasady partycypacji w kosztach, o których mowa w ust. 1, określa Zarządzający, w szczególności uwzględniając wielkość zajmowanego przez przedsiębiorcę terenu, wielkość zatrudnienia, kwotę przeciętnego wynagrodzenia publikowanego w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS lub przyjmując wartości zryczałtowane i przedstawia je w specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN.
3. Właściciele, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze zależni nieruchomości zlokalizowanych na terenie Strefy, nie posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a korzystający z infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie Strefy pozostającej w dyspozycji Zarządzającego, na podstawie odrębnych umów uczestniczą w kosztach utrzymania infrastruktury zlokalizowanej na terenie Strefy.

§ 10.

1. Koszty związane z administrowaniem Strefą obejmują:

 1. prowadzenie obsługi informacyjnej, tworzenie bazy danych,
 2. przekazywanie przedsiębiorcom informacji potrzebnych do należytego wykonywania warunków zawartych w wydanych zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie,
 3. promowanie przedsiębiorców działających w Strefie na targach, w których bierze udział Zarządzający, w publikowanych przez niego publikacjach i materiałach reklamowych,
 4. utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury stanowiącej własność Zarządzającego lub udostępnionej Zarządzającemu na podstawie odrębnych umów, z obowiązkiem ponoszenia kosztów utrzymania,
 5. inne czynności wynikające z ogólnej obsługi administracyjnej Strefy.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nie obejmują kosztów utrzymania części infrastruktury technicznej zlokalizowanej w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce, z której korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami zawartymi z Zarządzającym.
3. Koszty utrzymania infrastruktury, o których mowa w § 9 ust. 3, obejmują wszelkie koszty Zarządzającego ponoszone w związku z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury stanowiącej własność Zarządzającego lub udostępnionej mu na podstawie odrębnych umów, z obowiązkiem ponoszenia kosztów utrzymania.

§ 11.

Koszty określone w § 10 nie obejmują kosztów ekspertyz, wycen, analiz i innej dokumentacji, powstałej w związku z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorców działających na terenie Strefy.

§ 12.

Należności z tytułu kosztów określonych w § 10 pobierane są w okresach miesięcznych, na podstawie umów zawartych z Zarządzającym.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13.

Traci moc Regulamin Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki w dniu 10 września 2002 r.

§ 14.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ministra Gospodarki.

Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych

Na terenach włączanych do stref po 1 stycznia 2009 r. i stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste:

 1. zarządzającego strefą,
 2. Skarbu Państwa,
 3. jednostki samorządu terytorialnego lub związku komunalnego (Strefa Inwestycji Kraśnik),

wydawane zezwolenia na działalność na terenie strefy mogą dotyczyć inwestycji spełniającej co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. kryterium innowacyjności,
 2. kryterium sektorów priorytetowych,
 3. kryterium wspierania rozwoju klastrów, parków przemysłowych i technologicznych,
 4. kryterium stopnia uprzemysłowienia;
 5. kryterium stopy bezrobocia.

I. Kryterium innowacyjności

Pomimo sukcesu gospodarczego ostatnich lat, Polska należy do krajów o niskim poziomie innowacyjności, co w dużej mierze decyduje o istniejącym wciąż dystansie pomiędzy rozwojem gospodarki polskiej i starych krajów unijnych. Na pierwszy plan wysuwają się więc kwestie wspierania inwestycji, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu.
Przedsiębiorca zainteresowany realizacją nowej inwestycji na terenie strefy w oparciu
o to kryterium potwierdza jego spełnienie opinią co najmniej jednej jednostki naukowej polskiej lub z krajów UE, merytorycznie powiązanej z danym sektorem. Ekspertyzy zagranicznych ośrodków naukowych powinny być przedstawione w tłumaczeniu na język polski.

II. Kryterium sektorów priorytetowych

Wyboru sektorów priorytetowych dokonano na podstawie analizy potrzeb polskiej gospodarki w kontekście pozyskiwania inwestycji z zakresu wysokich technologii, obecnego poziomu rozwoju gospodarczego kraju oraz możliwości powiązania nowych inwestycji z istniejącym zapleczem naukowym i gospodarczym Polski. A zatem za priorytetowe uznano branże cechujące się przede wszystkim:

 • wyższym udziałem wydatków na badania i rozwój (B+R) w wartości finalnej (wskaźnik intensywności wydatków na B+R szacowany jest zarówno w odniesieniu do całych branż czy dziedzin przemysłu, jak i do poszczególnych wyrobów czy grup wyrobów),
 • wysokim poziomem zatrudnienia personelu naukowo-technicznego,
 • technologiami zawartymi w patentach i licencjach,
 • strategiczną współpracą z innymi firmami wysoko technologicznymi i ośrodkami naukowymi,
 • szybkim procesem „dewaluacji" opracowywanych i stosowanych technologii,
 • wysokim poziomem rotacji wyposażenia technicznego, koniecznością dużych nakładów kapitałowych.

Jako priorytetowe uznaje się inwestycje realizowane w następujących sektorach:

 1. motoryzacyjnym,
 2. lotniczym,
 3. elektronicznym,
 4. maszynowy,
 5. chemia małotonażowa,
 6. biotechnologii,
 7. badawczo-rozwojowym (dział 73 PKWiU),
 8. nowoczesne usługi (przynajmniej jedna z wymienionych poniżej):
 • informatyczne (dział 72 PKWiU),
 • rachunkowo – księgowe i doradztwa podatkowego (grupa 74.12 PKWiU),
 • w zakresie badań i analiz technicznych (grupa 74.3 PKWiU),
 • centrów telefonicznych (grupa 74.86 PKWiU).

Za priorytet uznano również produkcję urządzeń służących do wytwarzania paliw
i energii ze źródeł odnawialnych.
W planie rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej ustalanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz.U.2009.158.1252) dla każdego województwa zostaną wytypowane dodatkowo najwyżej dwa sektory, których wspieranie jest pożądane z uwagi na rozwój województwa.
Zgodnie z Koncepcją dla województwa lubelskiego "kryterium sektorów prioretytowych" poszerza się o przetwórstwo spożywcze i przemysł meblarski

III. Kryterium wspierania rozwoju klastrów, parków przemysłowych i technologicznych

Dopuszcza się lokowanie w strefach inwestycji przyczyniających się do rozwoju klastrów, parków przemysłowych i technologicznych.
Przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności z udziałem co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy.
Podmioty lub przedsiębiorcy wchodzący w skład klastra muszą posiadać siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. Kryterium stopnia uprzemysłowienia

Za wskaźnik obrazujący stopień uprzemysłowienia regionu przyjęto wartość produkcji
sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca. Najnowsze dostępne dane w podziale na powiaty prezentowane są na koniec 2006 r. w publikacji GUS „Rocznik statystyczny województw".
Średnia wartość dla Polski wynosiła 19.062 zł w cenach bieżących, natomiast najniższa zarejestrowana w powiecie sejneńskim wynosiła 366 zł. W przypadku kilku powiatów dane te nie są publikowane, co oznacza, że funkcjonuje w nim dominujące przedsiębiorstwo (np. powiaty puławski, lubiński, płocki, mławski), w związku z tym w tych powiatach kryterium to nie ma zastosowania. Analizując dane o stopie bezrobocia i wartości sprzedanej przemysłu nie dostrzega się jednakowych tendencji, dlatego wprowadzono zarówno to kryterium jak i kryterium stopy bezrobocia.
Kryterium stopnia uprzemysłowienia uważa się za spełnione, gdy na włączonych terenach lokowane będą inwestycje o poniższych parametrach:

 1. w powiecie, w którym PSP2 jest równa lub większa od 0,8 PSPP3 lecz nie większa niż1,5 PSPP przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 27 mln zł;
 2. w powiecie, w którym PSP ( produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w powiecie) jest mniejsza od 0,8 PSPP (produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca Polski ) lecz większa od 0,6 PSPP przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 18 mln zł,
 3. w powiecie, w którym PSP jest równa lub mniejsza od 0,6 PSPP lecz większa od 0,3 PSPP przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 9 mln zł,
 4. w powiecie, w którym PSP jest równe lub mniejsze od 0,3 PSPP przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 4,5 mln zł.

W powiatach, w których produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca jest równa lub większa od 150% produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca Polski to kryterium nie ma zastosowania.

V. Kryterium stopy bezrobocia

Kryteria określone w punktach I-III spełniają z reguły inwestycje lokowane w regionach o wyższym poziomie rozwoju, dysponujące dobrą infrastrukturą technicznąi komunikacyjną, zapleczem naukowo - badawczym i wykwalifikowaną kadrą.
W regionach o stosunkowo wysokiej stopie bezrobocia, szczególnie w województwach Polski wschodniej należy wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw stosując regułę, że im wyższa stopa bezrobocia tym łagodniejsze kryteria lokowania inwestycji.
Spełnienie kryterium ocenia się według stopy bezrobocia ogłaszanej przez Prezesa GUS na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego o dwa miesiące miesiąc, w którym zarządzający strefą ogłosił zaproszenie do przetargu lub rokowań na udzielenie zezwolenia.
Kryterium uważa się za spełnione, gdy na włączonych terenach lokowane będą inwestycje o poniższych parametrach:

 1. w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest równa lub niższa od średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 120 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 35 mln zł;
 2. w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od średniej krajowej lecz nie wyższa niż 130% średniej krajowej przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia conajmniej 70 miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji wwysokości co najmniej 25 mln zł;
 3. powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 130% średniej krajowej lecz nie wyższa niż 160% przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 50 miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości conajmniej 13 mln zł;
 4. w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 160% średniej krajowej lecz nie wyższa niż 200% przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 25 miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości conajmniej 2,5 mln zł;
 5. w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 200% średniej krajowejprzedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 15 miejsc pracy lubponiesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 1 mln zł.

Ze względu na znacznie odbiegający stan rozwoju gospodarczego 5 województw Polski wschodniej od średniej krajowej, dla województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego obniża się parametry kryterium o 30%.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

 • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.