KRAŚNIK
- miasto Twoich inwestycji

Zainwestuj w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. funkcjonuje od 1948 roku i jest największym producentem łożysk tocznych w Polsce

Ze względu na bogatą bazę surowcową w Kraśniku panują doskonałe warunki dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

„Tu warto żyć, tu warto inwestować"

Strefa Inwestycji Kraśnik

Kontakt

Urząd Miasta Kraśnik
Centrum Obsługi Biznesu

ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik
tel: (+48) 81 825 15 20
fax: (+48) 81 825 27 09
e-mail: biznes@krasnik.eu

Profesjonalna obsługa

W ramach prowadzonej polityki proinwestycyjnej, w celu zapewnienia wszechstronnej i fachowej pomocy podmiotom zainteresowanym prowadzeniem działalności inwestycyjnej na terenie Kraśnika, władze miasta utworzyły Centrum Obsługi Biznesu. Nadrzędne cele tej komórki to podejmowanie działań stymulujących aktywność gospodarczą w Mieści Kraśnik oraz popularyzacja i promowanie miasta jako dogodnego i atrakcyjnego miejsca do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

W naszym przypadku kontakty samorządu z inwestorem nie kończą się wraz z podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności w mieście. Inwestor może liczyć na profesjonalne i wielowymiarowe wsparcie podczas realizacji inwestycji, jak również po jej zakończeniu.

W pierwszej kolejności inwestorowi oferujemy pomoc bezpośrednią, związaną z działaniami niezbędnymi do uruchomienia inwestycji. A są to w szczególności:

  • wspieranie inwestora w uzyskaniu koniecznych zezwoleń i dokumentów,
  • zainicjowanie kontaktu z instytucjami otoczenia biznesu,
  • uczestniczenie w negocjacjach z dostawcami mediów oraz urzędami państwowymi i samorządami wyższych szczebli,
  • prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, a także podjęcie się ewentualnych mediacji w przypadku pojawienia się konfliktów związanych z mową inwestycją,
  • przeprowadzanie analiz stopnia realizacji założeń inwestycyjnych i stopnia wywiązywania się inwestora ze zobowiązań wobec miasta podjętych w trakcie procesu negocjacji.

Poza pomocą bezpośrednią, władze miasta posługują się narzędziami wsparcia pośredniego. Do tych należą przede wszystkim:

  • inwestycje w miejską infrastrukturę techniczną ( drogi, kanalizacja, wodociągi ),
  • inwestycje w lokalną infrastrukturę społeczną ( szkoły, przedszkola, zakłady opieki zdrowotnej, obiekty sportowe ),
  • wsparcie w zakresie pozyskiwania i szkolenia wykwalifikowanej kadry,
  • wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi lokalnymi kooperantami.    

 

Centrum Obsługi Biznesu.

Fragment wywiadu z Wojciechem Gołosiem kierownikiem komórki Urzędu Miasta Kraśnik.

Po co Kraśnikowi COB?

- Zadań jest wiele, ale najważniejszym jakie stoi przed nowopowstałą komórką, to aktywne poszukiwanie inwestorów. Tworzenie nowych miejsc pracy, to jak to ujął niedawno Pan Burmistrz „priorytet obecnej kadencji”. Aby ten cel osiągnąć musimy sporządzić i stale uaktualniać miejską ofertę inwestycyjną. Na tym polu potrzebna jest ścisła współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, a zwłaszcza Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego czy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. jako organem zarządzającym Strefą Inwestycji Kraśnik.

Kolejnym zadaniem jest bieżąca współpraca z kraśnickimi przedsiębiorcami, obsługa Kraśnickiej Rady Biznesu oraz Kraśnickiej Izby Gospodarczej. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania projektu uchwały Rady Miasta o ulgach w podatku od nieruchomości dla tych przedsiębiorców, którzy będą inwestowali w swoje zakłady i tworzyli nowe miejsca pracy. Czwartkowe spotkanie miało rozpocząć proces konsultacji w tej materii. Chcemy wypracować takie rozwiązania, aby były one satysfakcjonujące dla każdej ze stron.

Pragniemy wspomagać również te osoby, które są zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta. Będziemy animować działalność szkoleniową i doradczą mającą na celu rozwój przedsiębiorczości i idei samozatrudnienia w Kraśniku.

Czy dotychczasowe komórki UM odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami były niewydolne?

- Nie można powiedzieć, że były one niewydolne, ponieważ przez cały czas realizowały one postawione przed nimi zadania. Jednakże prowadzenie inwestycji to proces żmudny i niezwykle złożony, wymagający poświęcenia ogromnej ilości czasu zarówno po stronie inwestora jak i dużej grupy urzędników z różnych Referatów. A przecież poszczególne Wydziały i ich Referaty powołane zostały do obsługi ogółu obywateli Miasta. Ale proszę mnie nie zrozumieć opacznie – nie chcemy ulżyć urzędnikom, chcemy ulżyć przedsiębiorcom!

Co ma się zmienić, konkretnie, w relacjach miedzy biznesem a urzędem?

- Mówiąc krótko, chcemy otoczyć każdego inwestora czy potencjalnego inwestora swego rodzaju opieką w zakresie ich kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów innymi podmiotami. Pragniemy aby każdy przedsiębiorca odwiedzający Urząd Miasta swoje pierwsze kroki kierował do pokoju w którym  mieści się Centrum Obsługi Biznesu. To ma być miejsce gdzie uzyska potrzebne mu informacje
i wskazówki bez konieczności „pukania do wielu drzwi”.

Jakie nadzieje Pan wiąże z tym projektem?

- Obecnie jesteśmy na wstępnym etapie realizacji kilku projektów inwestycyjnych zarówno w Strefie jak i poza nią. Dołożymy wszelkich starań aby wszystko przebiegło sprawnie i szybko. Będziemy bezpośrednio wspierać obsługę i świadczyć wszelką możliwą pomoc dla inwestorów ze strony Urzędu. Tak, żeby po oddaniu inwestycji do użytku mogli powiedzieć, że Kraśnik to dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i lokowania inwestycji.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dofinansowanie

Szukaj w serwisie

Partnerzy

  • aa

Oficjalna strona Miasta Kraśnik

herb

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.